Dodano: 2021-12-30

Komunikat Prezesa URE w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych


       Informuje, że kwestii, drastycznych podwyżek opłat dotyczących gazu na cele dla gospodarstw domowych w zasobach towarzystw budownictwa mieszkaniowe na cele bytowe tych gospodarstw (ogrzewanie, ciepła wodę), że zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 76/2018 w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE:

   1) udzielana odpowiedź dotyczy stosowania taryf dla paliw gazowych w przypadkach, gdy paliwo to jest dostarczane do budynku, którego odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, a wymienienie wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, stanowi jedynie przykład takich przypadków,

   2) odbiorca w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy dokonujący zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym,

   3) sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie również w przypadku, gdy w imieniu odbiorców w gospodarstwach domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. , Przy czym w drugim z wymienionych przypadków obowiązek stosowania w rozliczeniach cen zatwierdzanych przez organ regulacyjny dotyczy wyłącznie ilości gazu nabywanego w sytuacji, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe.

W związku z powyższym w przypadku nie stosowania taryf w Państwa zasobach proszę kontaktować się w tej sprawie w dostawcą gazu. Prawdopodobnie będzie niezbędne złożenia stosownego wniosku. W przypadku odmowy ze strony dostawy proszę powiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

(WuZed)  


 

WuZed