Dodano: 2021-09-24

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

W dniu 15 września 2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD231).

   Jak czytamy w piśmie dotyczącym wszczęcia konsultacji społecznych Ministra Piotra Uścińskiegio, wg. stanowiska ministerstwa(1):

  • Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim korektę mechanizmu finansowania programu budownictwa socjalnego i komunalnego (dalej: program BSK), działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223), obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach (w tym budownictwa gminnego). W związku z wdrożeniem na przełomie 2020 i 2021 r. tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego [ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)], a w konsekwencji istotnym zwiększeniem zainteresowania inwestorów programem BSK, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji, które pozwolą na dalszy rozwój programu, oraz na jego płynną realizację i tym samym zapewnienie samorządom odpowiadającego ich potrzebom finansowego wsparcia gminnego budownictwa mieszkaniowego, udzielanego ze środków budżetu państwa.

  • Projekt zawiera ponadto zmiany w zakresie zasad udzielania wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, działającego na podstawie przepisów ustawy o z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195, z późn. zm.), które uwzględniają jego czasowy charakter oraz fakt, że udzielane gminom wsparcie stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu UE. Projekt adresuje również ryzyko wystąpienia na rynkach finansowych ujemnych stóp procentowych w przypadku następujących programów mieszkaniowych: programu społecznego budownictwa czynszowego realizowanego na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 26 października 1995 r., „Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla Młodych” oraz „Mieszkanie na Start”. Proponowane w tym zakresie rozwiązania mają na celu zapewnienie dalszej płynnej realizacji rządowych programów, również w przypadku, gdy w związku z panującą pandemią i jej wpływem na globalną sytuację gospodarczą, na rynkach finansowych wystąpi ujemne oprocentowanie, które stanowi podstawę wyliczania wsparcia udzielanego w ramach ww. rządowych programów.

  • Projekt ustawy przewiduje ponadto nowelizację ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100, 2127, z 2021 r. poz. 11, 223, 1551)(2). Potrzeba dostosowania i doprecyzowania szeregu przepisów ustawy o KZN wynika z przyjęcia ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzającej nowe możliwości działania KZN, w tym związane z obejmowaniem udziałów w społecznych inicjatywach mieszkaniowych lub towarzystwach budownictwa społecznego, a także przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na rzecz gminy w celu wykorzystania jej w ramach instrumentu Lokal za Grunt. Zmianom dostosowującym poddano również brzmienie niektórych przepisów ustawy o KZN, np. w zakresie sprawozdawczości finansowej lub zadań poszczególnych organów KZN.(1) Stanowisko Polskie Izby Gospodarczej TBS w poruszanych kwestiach, a zwłaszcza słuszności proponowanych rozwiązań czy oczekiwanych efektów wyrażone zostanie przez Izbę w wyniku konsultacji w ramach Izby.
(2) Dalej zwanej ustawą o KZN.

WuZed