Witamy na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego

Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego jest dobrowolną, samodzielną i trwałą organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą Towarzystwa Budownictwa Społecznego a także współpracujące z nimi instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze działające w obszarze budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, planowania przestrzennego, zarządu i obrotu nieruchomościami oraz zajmujące się finansowaniem budownictwa, która ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi budownictwa, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do produktów zrzeszonych firm, upowszechnianie wiedzy, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Siedzibą Izby jest Miasto Stołeczne Warszawa. Biuro mieści się przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie.

Nasze cele

 • Propagowanie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa, jego stosowania i interpretowania.
 • Szerzenie wiedzy technicznej i ekonomicznej, związanej z budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym.
 • Podejmowanie inicjatyw i działań skierowanych na integrowanie i współpracowanie z uczestnikami rynku nieruchomości.
 • Uczestniczenie w programach rozwoju budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Inicjowanie i współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju budownictwa oraz procedur administrowania nieruchomościami.
 • Prowadzenie Szkoleń, wymiany informacji w ramach wsparcia zawodowego i prawnego w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
 • Podejmowanie współpracy z organami władzy i administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego.
 • Opiniowanie sposobu funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego oraz występowanie z wnioskami dotyczącymi zmian
  w obowiązujących zapisach prawa, poprawiających funkcjonowanie i rozwój budownictwa społecznego.
 • Współdziałanie z innymi izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami rynku nieruchomości.
 • Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zagranicznymi związanymi z rynkiem budownictwa mieszkaniowego